3.3 Poprawa jakości powietrza / 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – Sieci ciepłownicze

3.3 Poprawa jakości powietrza / 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – Sieci ciepłownicze

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2016 do 30.11.2016 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2016 do 30.11.2016

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa III. Czysta Energia

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza

Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – Sieci ciepłownicze

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,

al. Łukasza Cieplińskiego 4,

35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020,Regulaminem konkursu
 • Regulamin konkursu

udostępniony został na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • TBS (towarzystwa budownictwa społecznego),
 • organizacje pozarządowe,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

UWAGA:

W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów), które należą do przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa, rozbudowa, przebudowa: sieci, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych, obejmująca takie elementy jak:

 • Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, przyłączy ciepłowniczych i węzłów cieplnych, zgodnie z definicjami zawartymi w SZOOP.
 • Systemy sterowania i monitorowania sieci cieplnej i węzłów cieplnych.
 • Przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.
 • Odtworzenie nawierzchni na trasie sieci (drogi, chodnika, terenów zielonych i in. infrastruktury towarzyszącej) w zakresie związanym z realizacją sieci ciepłowniczej, celem doprowadzenia do stanu pierwotnego.
 • Przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu strat sieciowych na rurociągach dystrybucyjnych, wymianie odcinków na rurociągi preizolowane, automatyzacji węzłów cieplnych, itp.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – Projekty z zakresu budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu. .

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zgodnie z § 10 Regulaminu konkursu. W niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 469 KB)

Załączniki do regulaminu (ZIP 11 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (PDF 233 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/porozumienia/decyzji (ZIP 33 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pani Beata Glac, tel. 17 773 60 43
 • Pani Jolanta Gul-Bogacz, tel. 17 773 60 20
 • Pan Kazimierz Mielniczek, tel. 17 773 60 20

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31Joanna Kocur, tel. 17 747 69 29

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel. 798 771 414 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192 zapytaj@podkarpackie.plLokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku, Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu, ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 15 823 61 46; zapytaj@podkarpackie.pl

Odpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców znaleźć można pod adresem: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia

Linki

Ogłoszenie naboru wniosków

Lokalny System Informatyczny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020