3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe (1)

3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.01.2019 do 04.03.2019 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, Regionalnego Progra..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.01.2019 do 04.03.2019

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Konkurs nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/18

Nabór trwa do 04.03.2019 r. do godziny 15:00:00

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014)

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Spółki typu spin-off i spin-out zgodnie z poniższą definicją:

Spin-off to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika naukowego instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Spółka typu Spin-off jest zależna od organizacji macierzystej (np. uczelni wyższej) oraz formalnie z nią związana (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.).

Spin-out to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika naukowego instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Spółka typu spin-out jest niezależna pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiada niezależne źródła finansowania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu (PDF 791 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

-mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 70%,

-średnie przedsiębiorstwa 60%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 20 440 285,68 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 044 028,57 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 16 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 179 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 812 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (PDF 6 MB) [18.12.2018 r.]

Załączniki do SZOOP (ZIP 9 MB) [18.12.2018 r.]