3.3 Transport multimodalny (1)

3.3 Transport multimodalny (1)

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III...

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III…