3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (1)

3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.02.2017 do 13.03.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”;poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji mare..

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.02.2017 do 13.03.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”;poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) listy ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 3 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w 12 branżowych programach promocji oraz 5 programach promocji na rynkach perspektywicznych w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl, stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 20 000 000 zł 2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 180 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu dostępny jest w dokumentacji do działania

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowaniedostępny jest w dokumentacji do działania

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest w dokumentacji do działania

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93

Linki

www.poir.parp.gov.pl