3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.01.2017 do 13.02.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.01.2017 do 13.02.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

3 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców w związku z udziałem Polski w targach Hannover Messe 2017 r. oraz Programem promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców w związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie w 2017 r., w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl, stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

do 50% lub do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 5 000 000 zł 2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 45 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93

Linki

www.poir.parp.gov.pl

Dokumentacja konkursowa

Ogłoszenie o konkursie

Generator wniosków