3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska / 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – Miasto Poznań

3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska / 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – Miasto Poznań

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.05.2017 do 31.05.2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwest..

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.05.2017 do 31.05.2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 07.04.2017 roku ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/17 w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 03.03.03 WRPO 2014+ Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ projektu: Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Punkt Naboru Wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 4 maja 2017 r. od godziny 7.30 do 31 maja 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 7 kwietnia 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Miasto Poznań

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktura rowerowa (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich itp.),
 2. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja następujących elementów infrastruktury transportu publicznego:
  • pasy ruchu dla rowerów,
  • parkingi B&R (wyłącznie jako element projektu),
 3. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacja oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
 4. Budowa elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
 5. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 400 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy – nabór pozakonkursowy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

 • poczty elektronicznej na adresy e-mail: dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl; marta.urbanska-jacoszek@umww.pl; mateusz.kasprzyk@umww.pl;
 • telefonu: 61 669 80 54 (SMP), 61 626 63 20, 61 626 72 31 (UMWW DPR).

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie IP WRPO 2014-2020:

http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/poddzialanie-3-3-3-wspieranie-strategii-niskoemisyjnych-w-tym-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit-dla-mof-poznania-miasto-poznan-wartostrada