3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska / 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO

3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska / 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.02.2017 do 17.03.2017 Podstawowe informacje o konkursie RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska. Poddzia..

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.02.2017 do 17.03.2017

Podstawowe informacje o konkursie RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska.

Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017r.

Miejsce składania wniosków

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 22.02.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 17.03.2017 r. do godziny 15.30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:­

  • jednostki samorządu terytorialnego,­
  • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,­
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
  • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać następujące typy projektów:

a) zakup ekologicznych/niskoemisyjnych autobusów dla transportu publicznego oraz inwestycje związane z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury wynikającej z danego źródła zasilania pojazdów, np. zakup ładowarek do szybkiego ładowania baterii autobusów elektrycznych,

b) budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego, w tym np.: ­sieci autobusowych – wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej, ­ przystanków, wysepek oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych, ­ zintegrowanych węzłów/ centrów przesiadkowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, ­ zapewnieniem dróg dostępu do węzłów przesiadkowych i przystanków, ­ parkingów P&R i B&R oraz pasów ruchu dla rowerów,

c) budowa inteligentnych systemów zarządzania i organizacji ruchu na terenie miasta, wdrożeniem inteligentnego systemu transportowego (ITS), zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej,

d) systemy dystrybucji i identyfikacji biletów (biletomatów) oraz elektroniczne tablice informacyjne wraz z oprogramowaniem, wspólny bilet aglomeracyjny,

e) ograniczenie korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych środowisku form transportu: roweru, środków komunikacji miejskiej, poruszania się pieszo (budową, przebudową i modernizacją dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą uzupełniającą, rowerową typu kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych, punkty, stacje napraw rowerów),

f) budowa systemu tras/dróg dla rowerów łączących miasta i ich obszar funkcjonalny, ścisłe powiązanie projektowanych dróg rowerowych z punktami przesiadkowymi i innymi elementami transportu publicznego,

g) wymiana oświetlenia ulicznego/drogowego na bardziej efektywne energetycznie, w tym oparte na odnawialnych źródłach energii (energia słoneczna) lub modernizacją oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,

h) działania informacyjno-promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

W ramach działania realizowane będą wyłącznie projekty składające się z co najmniej 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej oraz elementu dotyczącego informacji i promocji. Wnioskodawcy w swoich przedsięwzięciach zobowiązani będą (w inwestycjach w infrastrukturę, czy w tabor transportu publicznego) uwzględnić działania „miękkie”, tj. promować korzystanie z komunikacji zbiorowej, niezmotoryzowanej lub rowerowej. Ponadto wszystkie projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego powinny uwzględniać szersze podejście, wpisując się w odnoszące się do zagadnień niskoemisyjności strategie miejskie lub dla obszarów aglomeracyjnych kompleksowe Plany Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokumenty równoważne. Informacje w zakresie realizacji wskazanej w Postanowieniach Umowy Partnerstwa wspólnej interpretacji z KE, znajdują się w SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowieniu) pod zapisami dla Działania 3.3.

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych,

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

72 000 000 PLN i może ulec zmianie

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza – (Punkt G. – Procedura odwoławcza – regulamin konkursu) (PDF 322 KB)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, stronie internetowej www.sako-info.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wszelkie pytania i odpowiedzi publikowane są też na stronie:

Linki