3.4 Efektywność energetyczna w MSP (2)

3.4 Efektywność energetyczna w MSP (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.07.2019 do 08.07.2019 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna I nabór wnioskó..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.07.2019 do 08.07.2019

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2019

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Przyjmowania i Oceny Projektów

Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)ul. Krakowska 38,

45-075 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

– elektronicznej (wypełniony z użyciem dostępnego na stronie Panelu Wnioskodawcy

oraz

– papierowej (w jednym egzemplarzu).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa [1], zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego w podregionie nyskim NUTS 3[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

1 W tym przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej nie prowadzące produkcji podstawowej produktów rolnych, zgodnie z art. 2 pkt 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego w podregionie nyskim NUTS 3 Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020 tj.:

1) zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;

2) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią;

3) zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;

4) głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;

5) instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;

6) audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.

Kryteria wyboru projektów

KOP dokona oceny projektów w oparciu o zatwierdzone przez KM RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020, stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty/koszty objęte Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363):

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65 %

− Średnie przedsiębiorstwa: 55 %

Koszty objęte pomocą na usługi doradcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy mikro przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417):

− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020 wynosi 18 716 938,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym obecnie dostępne są środki w wysokości 9 446 418 PLN, a środki w wysokości 9 270 520,00 PLN będą dostępne po przyznaniu przez Komisję Europejską środków z rezerwy wykonania.W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji, wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. Ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 Ustawy wdrożeniowej.Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej IZ RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą

– E – maila: info@ocrg.opolskie.pl

– Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669

– Bezpośrednio w siedzibie:

Linki

Strona RPO WO 2014-2020

Strona OCRG

Panel Wnioskodawcy