3.4 Efektywność energetyczna w MSP

3.4 Efektywność energetyczna w MSP

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.12.2016 do 16.12.2016 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna I nabór wniosków o ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.12.2016 do 16.12.2016

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

Dział Przyjmowania i Oceny ProjektówPunkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)

ul. Krakowska 38,

45-075 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

– elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl)

oraz

– papierowej (w 1 egzemplarzu) wraz z nośnikiem elektronicznym zawierającym załączniki wymagane w wersji elektronicznej (biznes plan).W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 3.4Efektywność energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020 tj.:

1) zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;

2) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią;

3) zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;

4) głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;

5) instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;6) audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.

Kryteria wyboru projektów

KOP dokona oceny projektów w oparciu o zatwierdzone przez KM RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSPRPO WO 2014-2020, stanowiące załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektuProjekty objęte Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363):− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65 %− Średnie przedsiębiorstwa: 55 %Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 15 952 000,00 PLN.W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji, wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

2 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 952 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa (ZIP 10 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020.Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą :

– E – maila: info@ocrg.opolskie.pl

– Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669

– Bezpośrednio w siedzibie:Opolskie Centrum Rozwoju GospodarkiDział Autokontroli i Informacji Europejskiejul. Krakowska 3845-075 Opole

Linki

Ogłoszenie na stronie IOK

Generator wniosków.

Strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020