3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – nabór nr RPPK.03.04.00-IZ.00-001/17

3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – nabór nr RPPK.03.04.00-IZ.00-001/17

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.03.2017 do 28.04.2017 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie ..

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.03.2017 do 28.04.2017

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
Oś priorytetowa III. CZYSTA ENERGIA
Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/.
Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

  • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP),
  • Regulaminem naboru.
    Regulamin naboru udostępniony został na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow oraz na portalu Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.1, 8.1 i 9.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania: projekt nieobjęty pomocą publiczną – maksymalnie 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 650 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 456 KB)

Załączniki do regulaminu naboru (ZIP 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 191 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 11 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie: do końca grudnia 2018 r.Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie. Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

  • Pani Jolanta Gul-Bogacz, tel. 17 773 60 20
  • Pan Tomasz Kocur, tel. 17 773 66 51

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udziela:

  • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29,
  • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24,

Linki

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1285-3-4-rozwoj-oze-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-projekt-parasolowy-nr-naboru-rppk-03-04-00-iz-00-001-17

Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacujnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020