3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne- tryb pozakonkursowy – nr naboru RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18

3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne- tryb pozakonkursowy – nr naboru RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.10.2018 do 30.11.2018 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowa..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.10.2018 do 30.11.2018

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla których skierowane zostaną indywidualne wezwania zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Oś priorytetowa III. Czysta energia

Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl Następnie wniosek wysłany elektronicznie należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego ProgramuOperacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów.

Uwaga! O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do siedziby Instytucji Organizującej Nabór, a nie data jego nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, które są członkami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, realizujące projekty na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem projektów mogą być:

 • roboty budowlane i / lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię słońca.

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych. Nabór nie dotyczy „projektu parasolowego”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.2, 8.1, 9.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zgodnie z § 11 Regulaminu naboru.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 8 815 554,13 zł, w tym na dofinansowanie poszczególnych projektów przeznaczono:

 1. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPK Sp. z o.o.) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie 802 346,26
 2. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK sp. z o.o.) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie 6 619 644,64
 3. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MZBM Sp. z o.o. + MPEC Sp. z o.o.+ MPGK Sp. z o.o.) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Rzeszowie 574 039,00
 4. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. + Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. 819 524,23

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 587 KB)

Załączniki do Regulaminu naboru (ZIP 10 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 185 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (ZIP 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie – do końca I kwartału 2021 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie: środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail:pi@podkarpackie.pl,
 • telefoniczny: 17 773 60 43, 17 773 60 20.
 • bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 110).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.: 17 747 69 29, 17 747 69 24, 17 747 63 31.

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel.: 17 747 66 53.

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, zapytaj@podkarpackie.pl

Linki

Lokalny System Informatyczny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020

Treść ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl