3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2018 do 30.10.2018 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs: ogłasza jednoetapowy konkurs zamkn..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2018 do 30.10.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Konkurs dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2019

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 301.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 301.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI 28.09.2018r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30.10.2018r. (dzień zamknięcia naboru) do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana.

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (od godziny 7:30 do godziny 15:30), za wyjątkiem ostatniego dnia kończącego nabór, kiedy wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00.Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

– Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej oraz wymiany źródeł ciepła są:

jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez Wnioskodawcę

Na co można otrzymać dofinansowanie?

– Pomoc Wnioskodawcom w ramach konkursu jest udzielana bez pomocy publicznej.

– W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty wynikające z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, obejmujące swym zakresem modernizację oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Nie jest możliwe zakwalifikowanie do dofinansowania budowy nowych odcinków oświetlenia. Możliwe jest natomiast, w uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie, zakwalifikowanie częściowej rozbudowy istniejących linii, rozumianej głównie jako ich uzupełnienie, zagęszczenie jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201.

– Realizowane projekty muszą znajdować się na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) – Obszarze funkcjonalnym miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującym miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 968 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26- 212/18 wynosi ogółem 7 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 407 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 200 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 17 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie (PDF 1 MB) konkursu

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Konkurs dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

1.Pracownicy Oddziału ds. Energetycznych i Transportu (tel.: 41 365 81 48, 41 365 81 52, 41 365 81 53, 41 365 81 54, 41 365 81 55, 41 365 81 56) oraz e-mail:

Sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko numer naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

2.Dodatkowo informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 16:00, Obsługuje powiaty: kielecki, skarżyski, starachowicki, konecki, włoszczowski oraz Miasto Kielce

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020