3.4 Transport kolejowy (3)

3.4 Transport kolejowy (3)

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-002/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III...

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-002/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III…