3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne (typ a – c)

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne (typ a – c)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.08.2016 do 31.08.2016 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie s..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.08.2016 do 31.08.2016

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (typ a).Nabór w trybie konkursowym – ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji:

 • Zachodni Obszar Interwencji (ZOI);
 • Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI);
 • Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB);
 • Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW);
 • Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2020

b) kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Wdrażania EFRR

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 31 sierpnia 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

realizujący projekt na obszarze danego OSI.

%MCEPASTEBIN%

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy następujące typ projektów określone dla działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, tj.:

3.4 A a) Zakup i/lub modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich;

3.4 A b) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, stacje ładowania pojazdów elektrycznych;

3.4 A c) Inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią (infrastruktura, oprogramowanie).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. W przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. W przypadku projektów przynoszących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie więcej niż 85%; 3. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną oraz przynoszącego dochód – zgodnie z wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 12 962 390 EUR, tj. 56 878 967 PLN ZOI 2 962 053 EUR, tj. 12 997 488 PLN LGOI 3 718 313 EUR, tj. 16 315 957 PLN OIDB 1 702 931 EUR, tj. 7 472 456 PLN OIRW 1 831 810 EUR, tj. 8 037 982 PLN ZKD 2 747 283 EUR, tj. 12 055 077 PLN Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w maju 2016 r., 1 euro = 4,3880 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zalacznik nr 1 do uchwały – Regulamin konkursu – 3_4_1_OSI_typ_a-c

Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria wyboru – 3_4_1_OSI_typ_a-c

Załącznik nr 2 do regulaminu – Wskaźniki – 3_4_1_OSI_typ_a-c

Załącznik nr 3 do regulaminu – powierzchnia_i_ludnosc – 3.4.1 OSI typ a-c

Wzór wniosku o dofinansowanie

oświadczenie VAT dla Partnera-zał. do WND v.2.0a

oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt-zał. do WND v.2.0a

oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy-zał. do WND v.2.0a

wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp

wklad-niepieniezny-z-pp

wklad-niepieniezny-bez-pp-1

UOKiK – Pomoc publiczna – Inf. dod.

szerokie-pelnomocnictwo-ECR-03.02.2016

zal. do wniosku

Załacznik-dotyczący-określenia-poziomu-wsparcia-w-projektach-partnerskich-ostetczny

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

form_zakres_inf_pom_de_minimis_przedsieb

Kopia Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis

n_formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis

oswiad o braku pom publ_pom de min

oswiad_pp_de_minimis

Oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją – maj 2016

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu WD_2014-2020)_05.2016_AKTUALNY

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

2016.05 – Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014 2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 10 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 11 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 13 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 14 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy zawarte są w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

Czynny:w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30, w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30

50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300

 • pife@dolnyslask.pl
 • pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
 • pife.legnica@dolnyslask.pl
 • pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (typ a – c)

Przejdź na stronę ogłoszenia