3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (1)

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.06.2017 do 20.07.2017 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Działanie 3.4 Wdrażanie strateg..

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.06.2017 do 20.07.2017

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

Nabór w trybie konkursowym skierowany do beneficjentów realizujących projekty na obszarze ZIT WrOF.

Przez konkurs ogłaszany w ramach ZIT WrOF rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie ogłaszany na projekty o znaczeniu/ zasięgu nie wykraczającym poza obszar ZIT WrOF.

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) – pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania związane z naborem realizuje:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 22 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 dnia 20 lipca 2017 r.

Papierowa wersja wniosku powinna zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

b) kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Wdrażania EFRR

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto ww. terminie do godz. 15.00 dnia 20 lipca 2017 r. do wyżej wskazanej siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
  • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, tj.:

3.4 A a) Zakup i/lub modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich.

Konkurs dotyczy poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

W przypadku zakupu autobusów elektrycznych do 25% wartości wydatków kwalifikowalnych mogą stanowić wydatki związane z infrastrukturą do obsługi taboru (np. stacje ładowania itp.).

Nabór kierowany jest na projekty związane z zakupem taboru. Oprócz ww. infrastruktury dot. autobusów elektrycznych, nie dopuszcza się żadnych elementów uzupełniających (związanych z pozostałymi typami projektów, oświetleniem ulicznym czy infrastrukturą drogową).

W przypadku zakupu autobusów z napędem spalinowym dopuszcza się wyłącznie zakup autobusów spełniających co najmniej normę emisji spalin EURO VI.

Projekty powinny wynikać z przygotowanych przez samorządy planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach (plany gospodarki niskoemisyjnej lub plany mobilności miejskiej).

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r.

Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późn. zmianami są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria_wyboru_3_4_2_ZIT WrOF_typ_a

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie UE na poziomie projektu: W żadnym wypadku dofinansowanie nie może przekroczyć 85%. Ustalane jest zgodnie z poziomem wynikającym z kalkulacji rekompensaty. W przypadku gdy zachodzi konieczność wyliczania dodatkowo luki finansowej (zbieg limitów rekompensaty i luki) należy wybrać niższy poziom dofinansowania. (Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Minimalna całkowita wartość projektu: 200 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 10 429 220 EUR, tj. 44 027 995 PLN (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w maju 2017 r., 1 euro = 4,2216 PLN – kurs z dn. 27 kwietnia 2017 r.). Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów. Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin oraz wszystkie niezbędne do złożenia w konkursie dokumenty są dostępne na stronie internetowej RPO WD 2014-2020: www.rpo.dolnyslask.pl, www.zitwrof.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Regulamin -3.4.2 ZIT WrOF

Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria_wyboru_3_4_2_ZIT WrOF_typ_a

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu -Wskaźniki – 3_4_2_ZIT_WrOF_typ_a

Załącznik nr 3 do regulaminu powierzchnia i ludność

Strategia ZIT WrOF_październik-2016_z-pozytywnymi-opiniami

Wzór wniosku o dofinansowanie

„Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Skorzystaj -> Jak zacząć korzystać z programu -> 4. Wypełnienie wniosku oraz na stronie www.zitwrof.pl.

Na powyższych stronach zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

Wzór-wniosku

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

formularz pomoc inna niz pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie

formularz zakres informacji pomoc de minimis – przedsiębiorstwo

formularz zakres informacji pomoc de minimis

instrukcja wypełniania wniosku

oświadczenie o braku pomocy publ pomoc de minimis

oświadczenie pomoc de minimis

Oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją

oświadczenie-VAT-dla-Partnera-zał.-do-WND-v.2.0a

oświadczenie-VAT-dla-Podmiotu-realizującego-Projekt-zał.-do-WND-v.2.0a

oświadczenie-VAT-dla-Wnioskodawcy-zał.-do-WND-v.2.0a

poziom wsparcia w projektach partnerskich

szerokie pełnomocnictwo

UOKiK Pomoc publiczna-informacje dodatkowe

wkład niepieniężny – projekty bez pomocy publicznej

wkład niepieniężny – projekty z częściową pomocą publiczna

wkład niepieniężny – projekty z pomocą publiczna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 2 do uchwały przyjmującej Regulamin i jest zamieszczony na stronach www.rpo.dolnyslask.pl, www.zitwrof.pl.

Wzór umowy EFRR 2014 2020

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw.

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa

Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność – wersja nanieś zmiany

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest w Regulaminie.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe: pife@dolnyslask.pl

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

  • E – maila: zit@um.wroc.pl
  • Telefonu: 71 777 7638
  • Bezpośrednio w siedzibie:Urząd Miejski WrocławiaWydział Zarządzania Funduszamiul. Świdnicka 5353-030 Wrocław1 piętro, pokój 104

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Linki

Ogłoszenie o naborze dla poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF – konkurs nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-249/17