3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego (2)

3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 28.07.2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 28.07.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 70 do maksymalnie 130 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski składa się w wyłącznie w systemie SOWA poprzez opatrzenie wniosku podpisem elektronicznym w jednej z dwóch form:

  • podpis kwalifikowany (Certyfikat kwalifikowany)
  • profil zaufany ePUAP.

Składanie podpisu elektronicznego na wniosku możliwe jest dla wszystkich osób uprawnionych oraz partnerów wskazanych w danym wniosku o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, przy czym wydział uczelni, który będzie realizować działania w ramach projektu, nie może posiadać w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na którymkolwiek z kierunków, w ramach których będą realizowane działania w ramach projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w przedmiotowym konkursie muszą wspierać rozwój kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2017 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Planowana alokacja na konkurs wynosi 50 000 000,00 zł Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 50 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 48 500 000,00 zł..

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: Kadra@ncbr.gov.pl

Linki

Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca PO WER.