3. Edukacja i kwalifikacje, Republika Czeska-Polska

3. Edukacja i kwalifikacje, Republika Czeska-Polska

AKTUALNY data naboru wniosków od 22.06.2017 do 14.02.2018 22 czerwca 2017 roku ogłoszono nabór w trzeciej osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Edukacja i kwalifikacje". W programie obowiązuje dwustopniowa procedura naboru - Wnioskodawc..

AKTUALNY data naboru wniosków od 22.06.2017 do 14.02.2018

22 czerwca 2017 roku ogłoszono nabór w trzeciej osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Edukacja i kwalifikacje".

W programie obowiązuje dwustopniowa procedura naboru – Wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia propozycji projektowej, a następnie pełnego wniosku o dofinansowanie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

15 października 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Formularze propozycji projektowych oraz wnioski o dofinansowanie składane są on-line.

Sposób składania wniosków

Wnioski należy złożyć w dwóch językach: polskim oraz czeskim i dostarczyć w postaci elektronicznej przez aplikację on-line.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być m.in.:

  • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje powołane przez władze publiczne,
  • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
  • izby, stowarzyszenia, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
  • organizacje pozarządowe,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

  • wspólne przygotowanie i realizację kursów, zajęć praktycznych, programów nauczania, transgranicznych wymian,
  • koordynację planów nauczania na pograniczu,
  • inne działania w zakresie wspólnego kształcenia w celu podnoszenia kwalifikacji osób wchodzących na transgraniczny rynek pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są opisane w:

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 315 152,37 EUR.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady obowiązujące w konkursie opisane są w Podręczniku Wnioskodawcy oraz Metodyce Kontroli i Oceny Wniosków.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór propozycji projektowej stanowi załącznik nr 6a, a wniosku projektowego załącznik nr 8 do Podręcznika Wnioskodawcy.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Podręcznika Beneficjenta.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Partner Wiodący projektu, reprezentujący partnerstwo w ramach projektu, ma prawo do złożenia skargi, jeśli w jego opinii ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektu.

Procedura odwoławcza i skargowa jest opisana w Podręczniku Wnioskodawcy, rozdział 2 oraz Metodyce Kontroli i Oceny Wniosków Standardowych oraz Pełnych Projektów Flagowych, rozdział 10.

Linki

Treść ogłoszenia o naborze oraz dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, Podręcznik Beneficjenta, obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej programu.