3. Edukacja transgraniczna

3. Edukacja transgraniczna

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.11.2016 do 23.01.2017 Nabór projektów w ramach III osi priorytetowej (Edukacja transgraniczna) programu Interreg Polska-Saksonia potrwa od 23 listopada 2016 r. do 23 stycznia 2017 r. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Na kolejnym ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.11.2016 do 23.01.2017

Nabór projektów w ramach III osi priorytetowej (Edukacja transgraniczna) programu Interreg Polska-Saksonia potrwa od 23 listopada 2016 r. do 23 stycznia 2017 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Na kolejnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Polska-Saksonia

ul. Św. Mikołaja 81, p. 4

50-126 Wrocław

Regionalny Punkt Kontaktowy

Bahnhofstraße 24

D-02826 Görlitz

Sposób składania wniosków

Elektronicznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie internetowej programu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Każdy projekt musi być projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii. Rolę beneficjenta wiodącego mogą objąć tylko partnerzy polscy lub saksońscy. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący.

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać:

  • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
  • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego),
  • organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego,
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (tylko w osiach i priorytetowych I, III i IV) o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego* (MŚP nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego).

*Zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące edukacji językowej, rozbudowy oferty kształcenia na każdym etapie ukierunkowanej na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz potrzeby transgranicznego rynku pracy, organizacji dwujęzycznych systemów informacyjnych, programów edukacyjnych, targów pracy i innych inicjatyw na przygranicznym rynku pracy w celu wzmocnienia mobilności transgranicznej, organizacji wymian, staży i praktyk zawodowych, tworzenia wspólnych programów nauczania zawodowego we współpracy z pracodawcami, realizacji projektów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży, edukacji ekologicznej, rozwoju sieci innowacyjnych w zakresie badawczo-rozwojowym w ramach programów kształcenia ustawicznego przy udziale szkół wyższych i przedsiębiorców.

Preferowane będą wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej liczby wskaźników programowych będzie korzystniejsza, a ich czas wdrażania nie będzie dłuższy niż 18 miesięcy i zakończy się nie później niż w 30 września 2018 r.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów podane są w Podręczniku Programu w rozdziale IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

n/d

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 mln euro EFRR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania zawarte są w Podręczniku Programu w rozdziałach IV.1.8.4 oraz IV.1.8.5. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie zostaną przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Generator wniosków

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowaniew języku polskim i niemieckim

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze podane są w rozdziale IV.1.9 Procedura skargowa Podręcznika Programu

Pytania i odpowiedzi

Więcej informacji udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu Programu

Linki

https://pl.plsn.eu/