4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.06.2016 do 19.06.2017 Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.06.2016 do 19.06.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72b
30-552 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 17 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 19 czerwca 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych wraz z niezbędnymi jej elementami. Celem poddziałania 4.1.2 jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, umożliwiającego przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu. Wsparcie będzie kierowane na rozwój sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia, poniżej 110 kV wraz z niezbędnymi elementami (np. transformatory).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SzOOP RPO WM dotyczącymi działania/poddziałania. Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin. UWAGA: Aktualnie IZ pracuje nad zmianą SzOOP RPO WM w ramach poddziałania 4.1.2, polegającą na wprowadzeniu limitu 85% w zakresie maksymalnego % poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Zmiana ma na celu doprecyzowanie aktualnych zapisów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

65 820 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 348 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 10 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 279 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 582 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 7 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 477 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 613 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 452 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 156 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu została określona w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament ZPO (Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

  1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego

Przejdź na stronę ogłoszenia