4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (3)

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.08.2018 do 12.10.2018 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”, 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś prio..

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.08.2018 do 12.10.2018

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”, 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 3 sierpnia 2018 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od 14 sierpnia do 12 października 2018 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

1) jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum)

oraz

2) jedna jednostka naukowa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – na realizację badań przemysłowych (intensywność wsparcia) – określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.

Poziom finansowania dla jednostek naukowych – na realizację badań przemysłowych (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 mln PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie z załącznikami

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

1) w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: WPLodzkie-finanse@ncbr.gov.pl

2) w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: WPLodzkie@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (0-22) 39 07 107 lub (0-22) 39 07 171

Linki

Dokumentacja konkursowa