4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.06.2016 do 20.09.2016 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU oraz SYNTHOS S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych), współf..

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.06.2016 do 20.09.2016

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU oraz SYNTHOS S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych), współfinansowanego ze środków Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ok. 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia wyników oceny.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 20 czerwca 2016 r.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP będzie możliwe po wejściu na stronę internetową od dnia 20 czerwca 2016 r. do 20 września 2016 r. (do godz. 16:00).

Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 20 czerwca 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  1. konsorcjum, w skład którego wchodzą dwie jednostki naukowe lub
  2. konsorcjum, w skład którego wchodzi jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres tematyczny przedstawiony w agendzie badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 30 000 000 PLN, w tym: 1) 15 000 000 PLN – ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 2) 15 000 000 PLN – ze strony Synthos S.A.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: synchem-finanse@ncbr.gov.pl;
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: synchem@ncbr.gov.pl

Osoby przewidziane do kontaktu w sprawach ogólnych (innych niż finansowe):

Karolina Madrak tel. + 48 22 39 07 135

Ewelina Ciecierska tel. + 48 22 39 07 484

Linki

Link do zakładki konkursu

Przejdź na stronę ogłoszenia