4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne (2)

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.09.2017 do 18.12.2017 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.09.2017 do 18.12.2017

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 18 września do 18 grudnia 2017 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 10 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl,
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy aplikacyjne@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonów: (0-22) 39 07 122, (0-22) 39 07 290, (0-22) 39 07 142, (0-22) 39 07 454.

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projekty-aplikacyjne/