4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne (3)

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.05.2018 do 16.07.2018 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw..

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.05.2018 do 16.07.2018

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs jest podzielony na dwie rundy trwające: 1) od 16 maja do 14 czerwca 2018 r. 2) od 15 czerwca do 16 lipca 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 16 maja 2018 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od 16 maja do 16 lipca 2018 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

  1. jedna jednostka naukowa oraz
  2. jedno przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – 10 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 mln zł (wyłącznie dla kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie NCBR.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: aplikacyjne@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (22) 39 07 252 i (22) 39 07 142

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/