4.1 Dziedzictwo kulturowe (1)

4.1 Dziedzictwo kulturowe (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.05.2017 do 03.07.2017 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe, mający na celu rozwój produktów turystycznych n..

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.05.2017 do 03.07.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe, mający na celu rozwój produktów turystycznych na bazie potencjałów endogenicznych gmin województwa zachodniopomorskiego.

Numer konkursu: RPZP.04.01.00-IZ.00-32-002/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 10 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są kościoły i inne związki wyznaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów: prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.
 2. W ramach wyżej wskazanego typu wsparte będą projekty polegające na:
  a) pracach konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych wraz z ich otoczeniem,
  b) uzupełnieniu realizowanego przedsięwzięcia służącemu poprawie dostępu do zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych, w tym w szczególności:
  – zakup oraz instalacja wyposażenia służącego zachowaniu zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem, w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne/turystyczne regionu (w tym dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych),
  – zakup oraz instalacja wyposażenia w celu monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń,
  – zagospodarowanie terenu otaczającego zabytek nieruchomy, historyczny zespół budowlany (np. chodniki, parkingi, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, oświetlenie),
  – digitalizacja zasobów kultury.
  Działania wskazane w podpunkcie b) mogą stanowić wyłącznie element projektu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 000 000,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 • Regulamin konkursu (Wersja obowiązująca od dnia 31.03.2017 r.) (PDF 1.63 MB)
 • Załączniki do Regulaminu konkursu (Wersja obowiązująca od dnia 31.03.2017 r.) (ZIP 14.52 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020