4.1 Innowacje społeczne (7)

4.1 Innowacje społeczne (7)

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.04.2017 do 14.04.2017 Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-010/17 na Deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami..

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.04.2017 do 14.04.2017

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-010/17 na Deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 3 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 7 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 23.59, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być jedynie podmioty, które brały udział w konkursie I etapu (jako lider lub partner partnerstwa utworzonego na zakończenie realizacji projektu) i których model uzyskał pozytywną rekomendację Grupy Sterującej ds. deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w zakresie skierowania do testowania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na przetestowanie modelu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, wypracowanego w konkursie I etapu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 260 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 194 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 820 KB)

Załącznik 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (PDF 348 KB)

Załącznik 4 Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatków (PDF 243 KB)

Załącznik 5 Karta weryfikacji poprawności wniosku (PDF 69 KB)

Załącznik 6 Wzór karty oceny formalnej (PDF 403 KB)

Załącznik 7A Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 507 KB)

Załącznik 7B Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 293 KB)

Załącznik 8 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 287 KB)

Załącznik 9 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 290 KB)

Załącznik 10 Wzór deklaracji poufności dla KOP (PDF 285 KB)

Załącznik 11 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 285 KB)

Załącznik 12 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Załącznik 13 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 496 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie określa Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 194 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określa Załącznik 12 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: ewa.sulej@mr.gov.pl