4.1 Innowacje społeczne MIKRO-INNOWACJE

4.1 Innowacje społeczne MIKRO-INNOWACJE

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.11.2018 do 30.01.2019 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18 na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności, Działanie 4..

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.11.2018 do 30.01.2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18 na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności, Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 26 listopada 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 26 listopada 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo jeśli zgłasza projekt wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki.

─ Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarach merytorycznych projektu tj. doświadczenie w inkubowaniu lub realizacji innowacji społecznych oraz doświadczenie merytoryczne w temacie konkursu, tj. dostępności produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

─ Zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

─ Zaangażuje do projektu trzy kluczowe osoby, z których jedna ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w działaniach na rzecz dostępności, druga – co najmniej 3 letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych, trzecia – co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł.

─ Zaangażuje do realizacji zadań merytorycznych osobę lub osoby z niepełnosprawnością.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na prowadzenie tzw. inkubatora innowacji społecznych w temacie dostępności, który na potrzeby konkursu jest rozumiany jako dostępność produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw w ww. temacie, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik nr 1 minimalny zakres procedur (PDF 273 KB)

Załącznik nr 2 wzór strategii realizacji projektu grantowego (DOCX 74 KB)

Załącznik nr 2 wzór strategii realizacji projektu grantowego (PDF 219 KB)

Załącznik nr 3 wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Załącznik nr 4 zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER (PDF 213 KB)

Załącznik nr 5 regulamin pracy KOP (PDF 550 KB)

Załącznik nr 6 oświadczenie pracownika KOP o bezstronności (PDF 369 KB)

Załącznik nr 7 wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 271 KB)

Załącznik nr 8 wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 329 KB)

Załącznik nr 9 wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 177 KB)

Załącznik nr 10 wzór karty oceny merytorycznej (PDF 414 KB)

Załącznik nr 11 wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 155 KB)

Załącznik nr 12 wzór karty oceny strategicznej (PDF 389 KB)

Załącznik nr 13 wzór umowy prawa autorskie (PDF 212 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 520 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@MIiR.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 022 273 80 4.