4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs (199/17)

4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs (199/17)

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.09.2017 do 26.03.2018 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs Konkurs nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 (konkurs) Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Mars..

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.09.2017 do 26.03.2018

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

Konkurs nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 (konkurs)

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
5. Szkoły wyższe;
6. Organizacje pozarządowe;
7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP (uchwalonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1684/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.) w zakresie przedmiotu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% bądź poziom wynikający z lukiw finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Dla projektów realizowanych w formule grantowej maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.

W przypadku realizacji tzw. projektów parasolowych (niebędących projektami grantowymi) przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia maksymalna wartość projektu wynosi 7 mln PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

75 892 498,00 PLN[1], tj. 17 860 000,00 EUR W tym 30% tj. 22 767 749,40 PLN[2] na projekty realizowane w formule grantowej.

IOK zastrzega możliwość przesunięcia alokacji pomiędzy formułą grantową i niegrantową. Zakłada się, że środki niewykorzystane w formule grantowej zostaną wykorzystane na projekty z formuły niegrantowej [lub odwrotnie].

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2017 r, gdzie 1 EUR = 4,2493 PLN.[2]j.w.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 770 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 518 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 441 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego (PDF 437 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu (PDF 617 KB)

Wzór porozumienia (PDF 444 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 276 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172
032 77 40 193
032 77 40 194
032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 na stronie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego Województwa Śląskiego