4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom (2)

4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 30.09.2016 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM Wezwanie nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 30.09.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM Wezwanie nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w ramach kategorii interwencji:

87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami(nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

(nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r./styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. naboru, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionym do aplikowania w naborze w trybie pozakonkursowym jest Wnioskodawca wskazany w załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu naboru opracowanym na podstawie Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 5do SzOOP RPO – L2020) w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego, tj. Województwo Lubuskie/Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

W ramach niniejszych naborów mogą zostać złożone projekty, dla których przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (wskazany w załączniku nr 5 do SzOOP RPO – L2020) mieści się w terminie składania wniosków określonym w Wezwaniu do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym oraz w niniejszym Regulaminie naboru, a także zostały ujęte w załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu tj. projekty:

1. pn. Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz,

2. pn. Kiełcz – budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000-424+500.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dotyczy II typu projektów – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

W ramach typu II będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

  • rozwój infrastruktury, w tym między innymi budowę lub remont urządzeń służących retencjonowaniu wód oraz modernizację urządzeń przeciwpowodziowych i innych urządzeń w celu ochrony przed powodzią, pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z wymogami prawa UE, w tym zgodnie z wymogami ramowej Dyrektywy Wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na poprawie bezpieczeństwa powodziowego realizowane poprzez budowę lub modernizację infrastruktury zabezpieczającej przed powodzią i urządzeń wodnych (np. jazów, zastawek, zbiorników i stopni wodnych) oraz rozwój infrastruktury małej retencji (na poziomie regionalnym dotyczy projektów realizowanych na obszarze jednego województwa) i projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji (np. renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów zalewowych oraz obszarów wodno-błotnych), zapobieganie suszom w szczególności w dorzeczach rzek.

Priorytetowe znaczenie będą miały kompleksowe zadania inwestycyjne wpisujące się w koncepcję zlewniowego podejścia do zarządzania ryzykiem powodziowym oraz modernizacja urządzeń przeciwpowodziowych i innych urządzeń w celu ochrony przed powodzią. Współfinansowane będą tylko projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, w tym te, które znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły.

Przewidziane do dofinansowania projekty powinny uwzględniać opracowane mapy zagrożeń i ryzyka powodziowego, a także być spójne z planami zarządzania ryzykiem powodziowym dla wszystkich dorzeczy, wymaganych tzw. Dyrektywą powodziową. Ponadto wspierane będą inwestycje mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym.

Tym samym warunkiem realizacji projektów w ramach PI 5b jest ujęcie ich w Masterplanach dla Odry i Wisły, aktualizowanych planach gospodarowania wodami w dorzeczach oraz w planach zarządzania ryzykiem powodziowym od 2016 r.

Działania podejmowane w ramach OP powinny być również zgodne z Dyrektywą ptasią i siedliskową.

Istotne będzie także wzmocnienie zdolności zarządzania i zapewnienie racjonalnych rozwiązań systemowych dla organów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną (np. dostosowanie do nadmiaru i deficytu wody, upowszechnienie odzyskiwania wody), monitorowanie i zarządzanie ryzykiem (w tym ryzykiem powodziowym) w kierunku uproszczenia struktur oraz zwiększenia skuteczności i wydajności działania służb ratowniczych (w tym reagowania na zjawiska katastrofalne i likwidowania ich skutków – systemy wczesnego ostrzegania).

W ramach naboru w trybie pozakonkursowym będzie można uzyskać dofinasowanie na inwestycje w ramach następujących kategorii interwencji:

87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Nie przewiduje się zastosowania mechanizmu finansowania krzyżowego.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach wezwania do złożenia wniosków, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne(środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru w trybie pozakonkursowym/Działania RPOL2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

  • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) oraz
  • uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej(horyzontalnej i specyficznej).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

99%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 193 830,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 303 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

nie dotyczy

Wzór umowy o dofinansowanie

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Z uwagi na stosowanie trybu pozakonkursowego zapisy art. 53 i 54 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 217) nie mają zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru w trybie pozakonkursowym, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania w trybie pozakonkursowym można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

  • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych: 68 45 65 143, -161, -180,

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Programów Regionalnych

Wydziału Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 17, 21)

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020