4.1 Spójna oraz skuteczna informacja i promocja (3)

4.1 Spójna oraz skuteczna informacja i promocja (3)

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.11.2018 do 30.09.2019 Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna 2014-2020 1 listopada 2018 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2018 r. Mi..

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.11.2018 do 30.09.2019

Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna 2014-2020 1 listopada 2018 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca POPT, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SL2014- PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • tworzenie, utrzymanie i rozwój stron internetowych oraz wykorzystanie innych narzędzi komunikacji elektronicznej
  • konkursy dotacji dla mediów i partnerów społeczno-gospodarczych
  • akcje informacyjno-promocyjne
  • działalność wydawnicza
  • organizowanie imprez informacyjno-promocyjnych, w tym konferencji
  • działanie edukacyjne
  • promocja i informacja Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 47 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Nie wskazano.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Projekty zostaną wybrane w trybie pozakonkursowym, w którym nie opracowuje się Regulaminu konkursu. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany na wezwanie właściwej instytucji w terminie przez nią wyznaczonym.

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie (PDF 217 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 211 KB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (PDF 635 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 361 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 378 KB)

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu (PDF 380 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

tel. 22/ 273 78 16, 22/ 273 78 12, 22/ 273 78 00