4.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocji programu (1)

4.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocji programu (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 14.09.2016 do 31.10.2016 Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia wzywa beneficjentów do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów Pomocy Technicznej na 2017 r. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu do 12 dni roboczych od dni..

AKTUALNY data naboru wniosków od 14.09.2016 do 31.10.2016

Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia wzywa beneficjentów do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów Pomocy Technicznej na 2017 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 12 dni roboczych od dnia wpłynięcia prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie do IZ POPW

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2016 r. w aplikacji SL2014-PT, a jeżeli z powodu jej awarii nie będzie to możliwe – w wersji papierowej i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ministerstwo Rozwoju
Departament Programów Ponadregionalnych
Pl. Trzech Krzyży 3/500-507 Warszawa
e-mail: malgorzata.gornicka@mr.gov.pl, mariusz.kurc@mr.gov.pl

Sposób składania wniosków

W aplikacji SL2014-PT, a jeżeli z powodu jej awarii nie będzie to możliwe – w wersji papierowej i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w sekcji "Miejsce składania wniosków".

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie procesu wdrażania oraz promocję Programu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Pomocy Technicznej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 100 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Nie wskazano.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Projekt wyłaniany jest w trybie pozakonkursowym po jego identyfikacji.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Aktualny wzór z aplikacji SL2014-PT.

Wzór umowy o dofinansowanie

Nie dotyczy.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.