4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (3)

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.07.2018 do 07.08.2018 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.07.2018 do 07.08.2018

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – w zakresie kategorii: 005 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/18

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek".

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w jednym plus kopia w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego, w zakresie:

  • Sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV);
  • Sieci o napięciu 110 kV, wyłącznie w sytuacji, gdy projekt nie został ujęty na Liście Projektów Strategicznych do infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), stanowiącej Projekt pipline dla sektora energetyki w ramach PO IiŚ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 738 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (niegenerujących dochodu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 622 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 738 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 415 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 738 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: bpeir@warmia.mazury.pl

lub pod numer tel:

89 521 96 72,

89 521 96 46,

89 521 96 73,

89 521 96 18,

89 521 96 35,

89 521 93 88,

89 521 93 71,

89 521 96 71,

89 521 96 47,

89 521 96 76

Pytania prosimy kierować także do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk,

tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Linki

Strona z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020