4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń – Nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-002/17

4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń – Nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-002/17

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.05.2017 do 05.06.2017 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.05.2017 do 05.06.2017

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu 1 – Rozwój form małej retencji, typ projektu 2 – Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, typ projektu 3 – Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi, typ projektu 5 – Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do aplikowania o środki w konkursie:

– zakresie projektów typu 3 Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi uprawnieni są:

 1. Wojewoda Podkarpacki,
 2. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
 3. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
 4. Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W zakresie pozostałych typów projektów (tj. nr 1, nr 2 i nr 5) uprawnieni są:

a. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

b. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

c. spółki wodne i ich związki,

d. parki narodowe i krajobrazowe,

e. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

f. organy administracji rządowej,

g. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, określonego w SZOOP i prowadzony jest dla następujących typów projektów:

typ projektu 1 – Rozwój form małej retencji w zakresie:

a. budowa (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa) lub przebudowa obiektów małej retencji w szczególności: zbiorników retencyjnych posiadających retencję powodziową wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie, zbiorników wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych,

b. budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie,

c. budowa polderów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie,

d. odtwarzanie naturalnych obszarów zalewowych wraz z wykupem niezbędnych terenów,

e. zakup sprzętu i wyposażenia oraz instalacji w zakresie form małej retencji – jako element większego projektu,

f. budowa (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa) retencji kanałowej ograniczającej szybki odpływ wód z wyłączeniem kanalizacji deszczowej.

typ projektu 2 – Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym w zakresie:

a. rozbudowy, przebudowy i/lub zakupu wyposażenia w celu zabezpieczenia budowli przeciwpowodziowych już istniejących (kompleksowe remonty, dostosowanie do obowiązujących standardów – w tym m.in. wałów przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą),

b. budowy nowych budowli przeciwpowodziowych, stanowiących uzupełnienie istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,

c. rozbiórki obiektów budowlanych (w tym budowli przeciwpowodziowych), których technologiczna żywotność dobiegła końca bądź zagrażają bezpieczeństwu ekologicznemu lub społecznemu, np. mogą spowodować spiętrzenie fali powodziowej,

pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z wymogami prawa UE – zgodnie z mapami ryzyka powodziowego.

typ projektu 3 – Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi.

typ projektu 5 – Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów, w zakresie

a. sieci stałej obserwacji naziemnej (systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów: maszty, detektory, urządzenia przesyłu i obróbki danych, urządzenia alarmowe, systemy i wyposażenie monitoringowe),

b. zakupu systemów łączności alarmowo-dyspozycyjnej, przenośnych środków i sprzętu gaśniczego dla służb Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych,

c. wyposażenia punktów alarmowo-dyspozycyjnych,

d. oznakowania dróg stanowiących dojazdy pożarowe na obszarach lasów (bez budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu dróg),

e. zakupu sprzętu do baz sprzętu przeciwpożarowego (z wyłączeniem pojazdów),

f. budowy, przebudowy, remontu punktów czerpania wody do ochrony przeciwpożarowej lasów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

45 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 475 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 8 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 193 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 32 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2019 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie.

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pani Justyna Lipińska, tel. 17 747 65 72
 • Pan Józef Paśko, tel. 17 747 65 10

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31

Linki

Lokalny System Informatyczny WP 2014 – 2020

Ogłoszenie na stronie rpo.podkarpackie.pl