4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń

4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.08.2016 do 05.09.2016 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.08.2016 do 05.09.2016

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń

Typ projektów: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

28 październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  3. organy administracji rządowej,
  4. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym:

a) rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu zabezpieczenia budowli przeciwpowodziowych już istniejących (kompleksowe remonty, dostosowanie do obowiązujących standardów – w tym m.in. wałów przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą),

b) budowa nowych budowli przeciwpowodziowych, stanowiących uzupełnienie istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,

c) rozbiórka obiektów budowlanych (w tym budowli przeciwpowodziowych), których technologiczna żywotność dobiegła końca bądź zagrażają bezpieczeństwu ekologicznemu lub społecznemu, np. mogą spowodować spiętrzenie fali powodziowej,

pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z wymogami prawa UE – zgodnie z mapami ryzyka powodziowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla typu projektów: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym w ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

28 000 000,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 417 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 38 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (PDF 526 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/porozumienia/decyzji (ZIP 32 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w § 16 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

  • Pani Justyna Lipińska, tel. 17 747 65 72
  • Pan Józef Paśko, tel. 17 747 65 10

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

  • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
  • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
  • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
  • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31