4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych / 4.1.4 Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń

4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych / 4.1.4 Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.12.2017 do 31.01.2018 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.01.04‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddział..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.12.2017 do 31.01.2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.01.04‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 4.1.4 Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 31 stycznia 2018 r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

1. JST i ich związki;

2. jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną;

3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną;

4. państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych;

5. OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną;

6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

7. Szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, rozwój systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń – projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa.

Kryteria wyboru projektów

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów (PDF 379 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu). Sposób ustalenia poziomu dofinansowania został określony w Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności, stanowiącej Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to: 2 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku Regulamin konkursu (PDF 256 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 594 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 701 KB)

Link do pliku Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Link do pliku Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 577 KB)

Link do pliku Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Link do pliku Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (PDF 590 KB)

Link do pliku Załącznik do zobowiązania do realizacji projektu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu Nr RPWP.04.01.04-IZ-00-30-001/17 (PDF 256 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres iwona.kosciuszko@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 22 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020