4.2 Efektywność energetyczna (2)

4.2 Efektywność energetyczna (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.10.2018 do 04.01.2019 Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, nr..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.10.2018 do 04.01.2019

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2019 roku.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są:

– JST, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

– przedsiębiorstwa;

– dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu wykonywany jest na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO WM 2014-2020;

– podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;- instytucje kultury;

– szkoły wyższe;

– spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

– organizacje pozarządowe;

– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje polegające na:

– budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji[1]w tym również z OZE;

– przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji. [1] Zgodnie definicją „wysokosprawnej kogeneracji” w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

– W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu;

– w przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwym rozporządzeniem.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 500 000,00 euro (10 720 500,00 PLN[1]). [1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 30.08.2018 r. wynoszącym 4, 2882 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: 03 – 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie: 06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce: 07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku: 09 – 400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu: 26-610 Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12. Infolinia: 801 101 101, pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru. Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM. Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

Linki

4.2 Efektywność energetyczna, Typu projektów: Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Kogeneracji – RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18