4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi

4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2016 do 05.01.2017 Nabór w ramach Działania 4.2, Efektywność energetyczna, typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi - w ramac..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2016 do 05.01.2017

Nabór w ramach Działania 4.2, Efektywność energetyczna, typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • JST, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ[1]
  • instytucje kultury.

[1] Wnioskodawca powinien wykazać, iż obiekty ochrony zdrowia ww. podmiotów, są zgodne z wymogami map potrzeb zdrowotnych:

  • w przypadku szpitali do czasu opracowania map potrzeb zdrowotnych kryterium uznaje się za spełnione, gdy wnioskodawca złoży oświadczenie dot. konieczności zwrotu wsparcia finansowego w przypadku gdy opracowane w terminie późniejszym mapy potrzeb zdrowotnych nie potwierdzą zasadności funkcjonowania danego obiektu w publicznym systemie ochrony zdrowia.
  • w przypadku Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) do czasu opracowania map potrzeb zdrowotnych wsparcie może być udzielane na zasadzie odstępstwa od powyższego wymogu zgodności z mapą potrzeb zdrowotnych, przy czym po udostępnieniu map dla POZ i AOS inwestycje z zakresu termomodernizacji dla ww. szczebli opieki zdrowotnej będę wspierane z użyciem informacji dostępnych w odpowiednich mapach. kryteria dostępu: „Zgodność projektu z ,,Mapami potrzeb zdrowotnych” – Działanie 4.2 – ,,Efektywność energetyczna”, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu). W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła wsparcie powinno być uwarunkowane zwiększeniem efektywności energetycznej i ograniczeniem zapotrzebowania na energię w budynku, w którym wykorzystywana będzie energia ze wspieranego urządzenia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 076 248,00 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (publikacja 29.09.2016)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (publikacja 29.09.2016)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 29.09.2016)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie:

06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07-410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26-610 Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.30-17.30, wt-pt – godz. 8.30-15.30;e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

Linki

Link do strony konkursu