4.2 Gospodarka odpadami (1)

4.2 Gospodarka odpadami (1)

Zakończony 8.02.2018 2020-09-28 ------------------------ 22 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 277/3926/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów..

Zakończony 8.02.2018

2020-09-28 ————————

22 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 277/3926/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” W ramach niniejszej Uchwały zmianie uległa kwota dofinansowania oraz kwota wydatków całkowitych projektu Nr RPLB.04.02.00-08-0004/18.

Zaktualizowana lista projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu

2018-07-27 ————————

W dniu 24 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z miesiąca lipca 2018 r. na sierpień 2018 r. W związku z tym, zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

2018-06-28 ————————–

W dniu 26 czerwca 2018 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna projektów złożonych na konkurs | Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, , Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów- w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO). Kategorii Interwencji: 17- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych( w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu) 18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych ( w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach. Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 23 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 300 000,00 PLN). Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów, wynosi 3 602 978,16 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 6 919 271,17 PLN. Wniosek, który uzyskał pozytywny wynik oceny zostanie przekazany do oceny środowiskowej

Załącznik: projekt pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej

W dniu 23 kwietnia 2018 r. zakończyła się weryfikacja warunków formalnych złożonych projektów ma konkurs Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami,, Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów- w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO). Kategorii Interwencji: 17- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych( w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu) 18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach. Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 23 000 000.001 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 300 000,00 PLN). Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów, wynosi 5 620 455,37 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 11 018 230,04 PLN. Wniosek, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych zostanie przekazany do oceny formalno – merytorycznej.

Załącznik:

Projekt pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych

——————————————————————————-

W dniu 8 lutego 2018 r. zakończono nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów- w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) Kategorii Interwencji: 17- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych( w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu) 18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych ( w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach. Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 23 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 300 000,00 PLN). Łączna kwota dofinansowania projektów, wynosi 5 620 455,37 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 11 018 230,04 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty złożone w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17.

Lista złożonych wniosków 4_2_0 K01.pdf (pdf 158 KB )

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra (główny hol budynku – parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym
Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp. (Sekretariat)

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym,przesyłką kurierską,osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są następujące typy Wnioskodawców: Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumieniaJednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawnąSpółki prawa handlowego będące własnością JSTPrzedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym realizujący zadania ujęte w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy: Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami – określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO – L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów: Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami , Typu I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów – w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) Kategorii interwencji określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020: 17 – Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu) , 18 – Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach) W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów – w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) W ramach typu I będzie można wnioskować o dofinansowanie m.in. na: – wsparcie systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, – rozbudowę, modernizację istniejących składowisk, – budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych), – budowę instalacji do odzysku energii, – wsparcie instalacji mechaniczno – biologicznych przetwarzania odpadów, – likwidację dzikich składowisk. Wsparcie będzie skierowane na realizację kompleksowych inwestycji z zakresu rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano termicznego przekształcania odpadów. Do kompleksowych projektów zalicza się projekty zaplanowane zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami i umożliwiające osiągnięcie celu dyrektywy 2008/98/WE, obejmujące następujące elementy: selektywna zbiórka odpadów komunalnych (w tym papier, metal, plastik, szkło oraz odpady biodegradowalne), instalacje do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych) oraz instalacje do odzysku energii lub mechaniczno‐biologiczne instalacje do utylizacji dla pozostałych odpadów. Projekty tego typu powinny zapewniać zintegrowane podejście, zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym z prawodawstwa UE, tj. zapobieganie powstawaniu → przygotowanie do ponownego użycia → recykling → inne metody odzysku (m.in. odzysk energii) → unieszkodliwianie. Działania przewidziane do wsparcia pozwolą na zintensyfikowanie rozwoju infrastruktury niezbędnej do gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią postępowania, a przede wszystkim na zmniejszenie masy odpadów komunalnych polegających składowaniu na rzecz innych form zagospodarowania oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu co najmniej 4 frakcji odpadów komunalnych (frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło). Warunkiem otrzymania wsparcia inwestycji w ramach przedmiotowego PI 6a będzie ich uwzględnienie w planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, tworzonych przez zarządy województwa (załącznik do Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

uchwałą nr 76/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 10 października 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9);

uchwałą Nr 80/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 7 grudnia 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno – horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9);

uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

60% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu;zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 23 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (2 300 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki: Wersja obowiązujaca

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki i oświadczenia

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym.Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia protestu.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Departament Programów Regionalnych Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54) tel. 68 45 65 118, e-mail: m.salak@lrpo.lubuskie.pl,

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym e-mail: info@rpo.lubuskie.pltelefoniczny: 68 45 65 119osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”) lub Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. ul. Władysława Sikorskiego 107 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro)

Linki

www.rpo.lubuskie.pl