4.2 Gospodarka odpadami (1)

4.2 Gospodarka odpadami (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 11.05.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza dwuetapowy konkurs zamkn..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 11.05.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs

ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-102/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202

Sposób składania wniosków

Wersja elektroniczna:

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniach od 31 marca 2017 roku do 11 maja 2017 roku (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00).

Wersja papierowa:

Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w dniach od 31 marca 2017 roku do 11 maja 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty działające w imieniu jst.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie znajdą przedsięwzięcia realizowane na obszarze Województwa Świętokrzyskiego z zakresu:

 • kompleksowych działań skierowanych na poprawę gospodarowania odpadami, zgodnie z postanowieniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego/ WPGO oraz zapisami planów inwestycyjnych, w tym rozbudowy regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów,
 • budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w tym medycznych i weterynaryjnych.Planowana moc instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w tym medycznych i weterynaryjnych nie może być większa niż 1 400 Mg (ton) odpadów/rok. Inwestycje realizowane będą w regionie gospodarki odpadami komunalnymi, w którym nie funkcjonuje instalacja do termicznego przekształcenia odpadów niebezpiecznych w tym medycznych i weterynaryjnych.

Kryteria wyboru projektów

Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane będą w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii, przy zapewnieniu zintegrowanego podejścia zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych.

Współfinansowane będą tylko projekty uwzględnione w planach inwestycyjnych dot. gospodarki odpadami komunalnymi tworzonych przez Zarząd Województwa i zatwierdzanych przez ministra właściwego ds. środowiska oraz zgodne z ramową dyrektywą o odpadach i dyrektywą składowiskową. Ponadto preferowane będą projekty przyczyniające się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz które będą świadczyły usługi w zakresie przyjmowania szerszego zakresu odpadów.

W przedmiotowym konkursie nie będą wspierane inwestycje dotyczące rekultywacji składowisk odpadów oraz Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi” z dnia 22 września 2015 r., wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

 • Zobowiązanie z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym to zobowiązanie, którego dany operator nie podjąłby dobrowolnie (lub nie podjąłby w takim samym zakresie lub na takich samych zasadach) biorąc pod uwagę swój interes gospodarczy, a którego podjęcie jest konieczne z punktu widzenia organów władzy publicznej ze względu na interes publiczny. Za realizację tego zobowiązania operator może otrzymać rekompensatę. Rekompensata taka może pokrywać jego straty poniesione w związku ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym, a także zapewniać mu rozsądny zysk;
 • Przez operatora należy rozumieć jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy gminy, spółkę komunalną albo przedsiębiorcę zewnętrznego;
 • Pod pojęciem rekompensaty należy rozumieć wszelkie przysporzenia, w dowolnej formie (np. dotacje, dokapitalizowanie, zwolnienie podatkowe lub wynagrodzenie), otrzymywane przez operatora w celu pokrycia kosztów związanych ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym;
 • Dofinansowanie ze środków funduszy UE może zostać udzielone wyłącznie wówczas, gdy stanowi element rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami skalkulowanej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE (omówionymi w Rozdziale 8 powyższych Wytycznych);
 • Wielkość rekompensaty powinna być weryfikowana przez gminę powierzającą usługi w ogólnym interesie gospodarczym nie rzadziej niż co roku, w oparciu o dane finansowe roku poprzedniego.

W związku z powyższym do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • Komplet dokumentów, na podstawie których świadczona jest usługa w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z zapisami Rozdziału 7 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi (pkt. 94-97). W przypadku gdy umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym nie została jeszcze zawarta do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument odzwierciedlający podstawowe założenia umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym oraz harmonogram działań związanych z jej zawarciem. Po zawarciu umowy należy do wniosku o dofinansowanie dołączyć jej kserokopię.
 • Kalkulację rekompensaty uwzględniającą środki RPOWŚ 2014-2020 i wyliczoną zgodnie z Rozdziałem 8 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi – jako integralna część Studium Wykonalności Inwestycji.

Ze względu na horyzont czasowy trwałości projektu zalecane jest, aby okres, na jaki zawarto umowę o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, kończył się najwcześniej po upływie 5 lat od przewidywanej daty zakończenia realizacji projektu.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu uwarunkowane będzie wypełnieniem warunków ex ante, określonych dla Celu Tematycznego 6 Umowy Partnerstwa („Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami”) w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu z EFRR wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi nie może przekraczać 8 mln PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

22 013 834,00 EUR tj. 95 341 915,05 PLN (kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia naboru – kurs Euro 4,3310 PLN z dnia 30.01.2017 r.).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Działanie 4.2 (PDF 671 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór formularza wniosku EFRR (PDF 847 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku EFRR (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu z EFRR (PDF 618 KB)

Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu z EFRR (PDF 1 MB)

Pozostałe dokumenty (RAR 28 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie (PDF 671 KB) konkursu na stronie 22

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 353 KB)

Regulamin konkursu dostępny jest w Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów I pod numerami telefonów: 41 365 81 39, 41 365 81 12, 41 365 81 11, 41 365 81 13, 41 365 81 14

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020