4.2 Gospodarka odpadami – nr naboru RPPK.04.02.00-IZ.00-18-001/17

4.2 Gospodarka odpadami – nr naboru RPPK.04.02.00-IZ.00-18-001/17

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.05.2017 do 28.06.2017 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.05.2017 do 28.06.2017

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami,

Typ projektu 1. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim:

b) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

d) działania informacyjno – promocyjne, których celem będzie ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w lit. b).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do aplikowania o środki w konkursie uprawnione są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim:
b) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
d) działania informacyjno – promocyjne, których celem będzie ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w lit. b).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.2 Gospodarka odpadami przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

dla projektów nieobjętych pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych; dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. W ramach Konkursu podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za niekwalifikowany. Nie przewiduje się stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 475 KB)

Załączniki do regulaminu (ZIP 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 191 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 11 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018r. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie. Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

  • Pani Iwona Brodzicka-Przybyła, tel. 17 747 65 07
  • Pani Katarzyna Pawełek, tel. 17 747 65 17

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

  • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
  • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
  • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
  • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31

Linki

Link do ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

Lokalny System Informatyczny WP na lata 2014 – 2020