4.2 Gospodarka wodno-ściekowa / 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (1)

4.2 Gospodarka wodno-ściekowa / 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (1)

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AW. Nabór w trybie konkursowym -...

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AW. Nabór w trybie konkursowym -…