4.2 Infrastruktura kolejowa

4.2 Infrastruktura kolejowa

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.01.2018 do 28.02.2018 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regi..

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.01.2018 do 28.02.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej IV. Poprawa dostępności transportowej
Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa

Numer naboru: RPPD.04.02.00-IZ.00-20-001/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 02 stycznia 2018 r. od godziny 7:30 do 28 lutego 2018 r. do godziny 15:30. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 05 marca 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione są :
– Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
– Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
– Podmioty wykonujące usługi na podstawie umowy zawartej z JST, w których większość udziałów/akcji ma jednostka samorządu,
– Operatorzy infrastruktury kolejowej, zarządcy infrastruktury kolejowej i dworcowej,
– Przedsiębiorstwa oraz inne podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące budowy i przebudowy terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T, mające na celu stworzenie warunków do ułatwienia przejścia z drogowego transportu towarowego na inne rodzaje transportu, zwłaszcza transport kolejowy, za pomocą platform intermodalnych i inteligentnych systemów transportowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Kryteria formalno- merytoryczne (PDF 398 KB);

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące 4.2 (PDF 351 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

wydatków kwalifikowalnychna poziomie projektu nie może przekroczyć:
– w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – 85%,
– w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
– w przypadku projektów objętych pomocą de minimis– 85 %.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 984 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 874 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz.1460 t.j. z późn. zm.), tj. w brzmieniu obowiązującym od 02 września 2017 r.. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

tel. (85) 66 54 319, -989 w godz. od 9.00 do 13.00. e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83. Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

  • w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
  • w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;
  • w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Linki

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl