4.2 Programy mobilności ponadnarodowej (3)

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.05.2017 do 02.06.2017 Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.05.2017 do 02.06.2017

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA w terminie od 22 maja do 2 czerwca 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • instytucje rynku pracy
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • szkoły i placówki systemu oświaty
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym
 • przedsiębiorstwa
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im podległe
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training).

Projekty w ramach konkursu obejmują 4 etapy:

 1. rekrutacja uczestników, w tym potwierdzenie możliwości udziału przez daną osobę w programie mobilności ponadnarodowej;
 2. przygotowanie (motywacyjne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności;
 3. pobyt uczestników za granicą obejmujący działania dostosowane do potrzeb uczestników projektu, mające na celu zdobycie doświadczeń zawodowych oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych;
 4. aktywizacja uczestników po powrocie do kraju, z efektywnym wykorzystaniem sieci współpracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 56 557 800 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER (PDF 69 KB)

Załącznik 2 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 202 KB)

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 126 KB)

Załącznik 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 63 KB)

Załącznik 5 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 63 KB)

Załącznik 6 Wzór oświadczenia o bezstronności pracownika IOK (PDF 66 KB)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 81 KB)

Załącznik 8 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 212 KB)

Załącznik 9a Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 3 MB)

Załącznik 9b Wzór porozumienia z państwowymi jednostkami budżetowymi (PDF 310 KB)

Załącznik 10 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej (DOC 847 KB)

Załącznik 10 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej (PDF 193 KB)

Załącznik 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (DOCX 822 KB)

Załącznik 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 189 KB)

Załącznik 12 Zestawienie standardu i cen rynkowych (PDF 180 KB)

Załącznik 13 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie (PDF 220 KB)

Załącznik 14 Wzór raportu mentora krajowego (DOCX 812 KB)

Załącznik 14 Wzór raportu mentora krajowego (PDF 185 KB)

Załącznik 15 Wzór raportu okresowego partnera ponadnarodowego (DOCX 809 KB)

Załącznik 15 Wzór raportu okresowego partnera ponadnarodowego (PDF 183 KB)

Załącznik 16 Lista miast średnich (PDF 180 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik 8 (PDF 212 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określa załącznik 9a (PDF 3 MB) oraz załącznik 9b (PDF 310 KB) w przypadku państwowych jednostek budżetowych.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.