4.2 Termomodernizacja budynków / 4.2.3 Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych

4.2 Termomodernizacja budynków / 4.2.3 Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych

Zakończony 9.11.2016 IP dokonała w trybie pozakonkursowym wyboru do dofinansowania Projektu pn. „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego” na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na Wezwanie przyjęte Uchwałą Nr 1318/16 z dnia 26 października 2016 r. Zarządu Woj..

Zakończony 9.11.2016

IP dokonała w trybie pozakonkursowym wyboru do dofinansowania Projektu pn. „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego” na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na Wezwanie przyjęte Uchwałą Nr 1318/16 z dnia 26 października 2016 r. Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach Osi priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2: Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.3: Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Koszt całkowity projektu to 112 088 706,14 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 95 275 400,00 zł.

Wyniki naboru 15.11.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Sposób składania wniosków

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może złożyć Bank Gospodarstwa Krajowego działający jako fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem Wezwania jest wybór do dofinansowania projektu w ramach Poddziałania IV.2.3 Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego jako podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt 27 rozporządzenia ogólnego.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

95 275 400,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie