4.3.2 Zaopatrzenie w wodę, nabór nr RPPK.04.03.02-IZ.00-18-001/18

4.3.2 Zaopatrzenie w wodę, nabór nr RPPK.04.03.02-IZ.00-18-001/18

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2018 do 19.07.2018 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowa..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2018 do 19.07.2018

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl Następnie wniosek wysłany elektroniczne należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,organy administracji rządowej,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie sieci wodociągowych, ujęć, stacji uzdatniania wody.
 2. Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno – pomiarowe) – jako element projektu dotyczącego zaopatrzenia w wodę.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania:

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85%
 • Projekty objęte pomocą de minimis – maks. 85% zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę, pkt. 24.

Uwaga! W przypadku projektów, które należą do kategorii generujących dochody (na podstawie art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013) – próg minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych dotyczy wydatków pomniejszonych o wartość dochodów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 543 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 8 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie: środki odwoławcze zostały określone w § 21 Regulaminu konkursu – „Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy”.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 1. e-mail:pi@podkarpackie.pl,
 2. telefoniczny: Joanna Masłowska – 17 747 63 27, Paulina Surmacz – 17 747 65 61,
 3. bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 9).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:

17 747 69 29 (p. Barbara Małkowska),
17 747 69 24 (p. Barbara Zielenkiewicz),
17 747 63 31 (p. Iwona Pieczko, p. Dominika Babiarz).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (p. Paweł Ciejka).

Linki

Lokalny System Informatyczny RPO WP 2014-2020

link do ogłoszenie na stronie rpo.podkarpackie.pl