4.3 Dziedzictwo kulturowe / 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – OSI

4.3 Dziedzictwo kulturowe / 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – OSI

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.05.2016 do 10.06.2016 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konku..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.05.2016 do 10.06.2016

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne – nabór na OSI.

Nabór w trybie konkursowym – ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji – na projekty realizowane na obszarze danego OSI:

 • Zachodni Obszar Interwencji (ZOI);
 • Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI);
 • Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB);
 • Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW);
 • Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD);

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pełniąca rolę Instytucji Organizującej Konkurs. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku.

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów, którzy realizują projekty na obszarze danego OSI:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • administracja rządowa;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • LGD;
 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • szkoły, uczelnie – inne niż prowadzone i nadzorowane przez MKiDN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, realizowane na obszarze OSI, tj.:

4.3.A Zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem, w tym:

 • rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie i adaptacja oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych;
 • przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu/wyposażenia;

Jako uzupełniający element wyżej wymienionych projektów będą mogły być realizowane:

 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • adaptacja i zastosowanie środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej);
 • przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi, chodniki, drogi) – do 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • konserwacja, restauracja zabytków ruchomych znajdujących się w ww. zabytkach nieruchomych objętych wsparciem).

4.3.B Instytucje kultury, w tym:

 • przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez te instytucje (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu), w tym zastosowanie rozwiązań energooszczędnych zmniejszających ogólne koszty eksploatacji;
 • doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;
 • oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji.

W odniesieniu do projektów szkół i uczelni artystycznych możliwe będzie wsparcie w zakresie związanym z prowadzoną działalnością kulturalną i artystyczną, przy czym wsparcie to nie obejmuje działalności stricte dydaktycznej.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów 4.3.A i 4.3.B – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

Wnioskodawca po wskazaniu ww. typów projektów zobligowany jest wybrać odpowiedni Obszar Strategicznej Interwencji, który go dotyczy.

Nie będą finansowane:

 1. projekty dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale;
 2. budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.

Podział interwencji pomiędzy RPO WD a PO IiŚ określony został w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 31/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie UE na poziomie projektu: 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: a) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji – jednakże maksymalnie może wynosić 85% kosztów kwalifikowanych. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres; b) w przypadku kwoty pomocy nieprzekraczającej równowartości 1 mln EUR – alternatywnie, w zależności od wybranej metody obliczania wartości pomocy wskazanej poniżej: – kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji – jednakże maksymalnie może wynosić 85% kosztów kwalifikowanych. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres [lub:] – kwota pomocy stanowi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych; 3. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja w ramach konkursu wynosi ogółem 15 303 200 EUR, tj. 65 096 752 PLN. • Ogółem alokacja przeznaczona na Zachodni Obszar Interwencji (ZOI) wynosi 3 067 184 EUR, tj. 13 047 187 PLN. • Ogółem alokacja przeznaczona na Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI) wynosi 2 904 614 EUR, tj. 12 355 647 PLN. • Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB) wynosi 3 113 493 EUR, tj. 13 244 177 PLN. • Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW) wynosi 3 159 261 EUR, tj. 13 438 864 PLN. • Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD) wynosi 3 058 647 EUR, tj. 13 010 873 PLN. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w kwietniu 2016 r., tj. 1 euro = 4, 2538 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie wyboru projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Zalacznik nr 1 do uchwały – Regulamin konkursu – 4.3.1 – OSI

Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria wyboru – 4.3.1 – OSI

Załącznik nr 2 do regulaminu – Wskaźniki – 4.3.1 – OSI

lista pomników i parków kulturowych – wykaz do kryterium

Uchwała o szlakach kulturowych – 1

Uchwała o szlakach kulturowych – 2

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wykaz informacji, których należy udzielić ubiegając się o dofinansowanie projektu zawiera załącznik nr 5 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i jest zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Zał. do Uchwały – Wykaz informacji (WND)

oswiad o braku pom publ_pom de min

oswiad_pp_de_minimis

Oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją

oświadczenie VAT dla Partnera-zał. do WND v.2.0

oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt-zał. do WND v.2.0

oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy-zał. do WND v.2.0

pelnomocnictwo

UOKiK – Pomoc publiczna – Inf. dod.

wklad-niepieniezny-bez-pp-1

wklad-niepieniezny-z-pp

wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp

Załacznik-dotyczący-określenia-poziomu-wsparcia-w-projektach-partnerskich-ostetczny

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

form_zakres_inf_pom_de_minimis_przedsieb

Kopia Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis

n_formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 6/7 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i jest zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Wzór umowy zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu WD_2014-2020)_03.2016

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

2016.03 – Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014 2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 10 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 11 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 13 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 14 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza jest opisana w Regulaminie.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub na adresy poczty elektronicznej:

 • pife@dolnyslask.pl
 • pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
 • pife.legnica@dolnyslask.pl
 • pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne – nabór na OSI

Przejdź na stronę ogłoszenia