4.3 Gospodarka wodno-ściekowa / 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – tryb pozakonkursowy – Nr naboru RPPK.04.03.03-IZ.00-18-002/17

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa / 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – tryb pozakonkursowy – Nr naboru RPPK.04.03.03-IZ.00-18-002/17

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.08.2017 do 04.09.2017 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowan..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.08.2017 do 04.09.2017

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,

poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu: Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.1, 8.1 i 9.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: dla projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych, dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 234 812,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 454 KB)

Załączniki do Regulaminu naboru (ZIP 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 195 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 11 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie: do końca czerwca 2020 r.
  • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie.

Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego naboru udzielają:

  • Pani Paulina Surmacz, tel. 17 747 65 61
  • Pani Joanna Masłowska, tel. 17 747 63 27

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

  • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
  • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24