4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa (1)

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 31.10.2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.08.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-002/16 w ramach Poddziała..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 31.10.2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.08.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-002/16 w ramach Poddziałania 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa dla projektów wynikających z Mandatów Terytorialnych dla Konińskiego, Pilskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 30 września 2016 r. od godziny 7.30 do 31 października 2016 r. do godziny 15.30.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są Wnioskodawcy, których projekty wynikają z Mandatów Terytorialnych dla Konińskiego, Pilskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,
  2. podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin,
  3. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać następujące typy projektów:

W celu wypełnia wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG wsparcie dotyczyć będzie projektów w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM ujętych w IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wynikających z Master Planu dla dyrektywy ściekowej, dotyczących:

  1. budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),
  2. budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci ogólnospławnej),
  3. budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie w/w zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji. Projekty dotyczące budowy sieci wodociągowej otrzymają wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo wodne (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria Wyboru Projektów (PDF 393 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 46 100 791,80 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu 4.3.1. OSI (PDF 525 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 525 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 301 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu (PDF 525 KB) (PDF 523 KB) Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-002/16.

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

Poczty elektronicznej na adres e-mail:
natalia.kaczmarek@umww.pl
Telefonu: 61 626 61 47;

Poczty elektronicznej na adres e-mail:
iwona.wilczewska@umww.pl
Telefonu: 61 626 61 18;

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań,
Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93

Pytania dotyczące obsługi Systemu LSI 2014+ można przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „kontakt” w Systemie LSI 2014+. Udzielane jest także wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ pod numerem tel. 61 626 71 09.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/136