4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.12.2016 do 31.01.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020OGŁASZA KONKURS Nr RPLB..

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.12.2016 do 31.01.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach kategorii interwencji:20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)22 – Oczyszczanie ścieków

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy funduszu, tj. od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze
ul. Miodowa 11,
65-602 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie, formie oraz miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu. Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IP RPO-L2020: listem poleconym,przesyłką kurierską,osobiście. Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. uprawnieni są następujący Wnioskodawcy: Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,Spółki prawa handlowego będące własnością JST,,Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa). O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów wnioskodawców. Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami uprawnionymi do aplikowania w ramach konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I typu projektów obejmującego Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK). W ramach typu I będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na wyposażenie aglomeracji w:

 • odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych,
 • budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni,
 • infrastrukturę wodociągową (budowa i modernizacja sieci wodociągowych, w tym systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody),
 • wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 50/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

86 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Paczka z załącznikami do konkursu (w tym wzór umowy na dofinansowanie)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, w celu sprawdzenia złożonego wniosku aplikacyjnego, w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest nie przysługuje natomiast od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnych lub niepoprawienia oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny.Protest powinien zostać wniesiony do IP RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):

 1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
 2. oznaczenie Wnioskodawcy,
 3. numer wniosku o dofinansowanie projektu,
 4. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
 5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
 6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa powyżej, w zakresie pkt 1–3 i 6.Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia w proteście oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na jego rozpatrzenie.Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia.Właściwa instytucja, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:

 • treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem,
 • w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Mając na uwadze prawidłowość doręczeń korespondencji w przedmiocie procedury odwoławczej Wnioskodawca powinien poinformować IZ RPO-L2020 o zmianie adresu jego siedziby (zamieszkania).W przypadku nieuwzględnienia protestu Wnioskodawca może wnieść w tym zakresie skargę do sądu administracyjnego. Skarga, jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu protestu, negatywnej ponownej ocenie projektu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego.Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów uwzględnionych w rozstrzygniętym proteście.

Pytania i odpowiedzi

IP RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze:

Wydział Funduszy Europejskich,
65-602 Zielona Góra,
ul. Miodowa 11
(pokoje nr 104, 106, 108 i 112),
tel. 68 41 96 900
adres e-mail: wfe@wfosigw.zgora.plKwalifikowalność i dok. strategiczne

Linki

Link to ogłoszenia na stronie rpo.lubuskie.pl

Załączniki do regulaminu

Załączniki i zaświadczenia wymagane na etapie oceny

Kwalifikowalność i dok. strategiczne