4.3 Współpraca ponadnarodowa (10)

4.3 Współpraca ponadnarodowa (10)

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.07.2017 do 31.07.2017 Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/17 na projekt pozakonkursowy z komponentem ponadnarodow..

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.07.2017 do 31.07.2017

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/17 na projekt pozakonkursowy z komponentem ponadnarodowym realizowany poza Common Framework pt. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”, realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w temacie, w którym organizowany jest konkurs.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 3 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w projekcie przeznaczone jest na wdrożenie modelu kształcenia i programu studiów podyplomowych kształtujących kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją. Przedmiotem projektu będzie przygotowanie zakresu studiów w obszarze specjalizacji ds. zarządzania rehabilitacją, organizacja tych studiów, w tym przeprowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym programem i sylabusami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Fiszce projektu (PDF 735 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 287 450,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Fiszka projektu (PDF 735 KB).

Załączniki (ZIP 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 421 KB) projektu określa Załącznik nr 2 do wezwania.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia zostanie przekazany w trakcie negocjacji projektu pozakonkursowego.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze są zgodne z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl oraz telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68.

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich:https://www.power.cpe.gov.pl/ Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: https://www.power.cpe.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami.

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-004/17: https://www.power.cpe.gov.pl/wiadomosci