4.3 Współpraca ponadnarodowa (8)

4.3 Współpraca ponadnarodowa (8)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.08.2017 do 15.09.2017 Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obsza..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.08.2017 do 15.09.2017

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

– podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;

– administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;

– jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty:

– ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;

– instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;

– instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;

– szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;

– uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;

– przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;

– organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;

– podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;

– partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;

– federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;

– jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.Nowe rozwiązanie – to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku kopię listu intencyjnego. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach trzech tematów:

1. Wypracowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie zjawisku „szarej strefy” w zakresie pracy nierejestrowanej w Polsce, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.

2. Wypracowanie rozwiązań mających na celu wzrost kompetencji pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.

3. Wypracowanie rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 946 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000, 00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 946 KB).

Załączniki (ZIP 9 MB)

Zał. nr 1_Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego (DOC 705 KB) dot. współpracy ponadnarodowej w ramach PO WER

Zał. nr 2_Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 670 KB) w ramach działania 4.3 POWER

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 718 KB) określa załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB) określa załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB) określa załącznik nr 4 do regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (PDF 946 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68, w godzinach 09.00-11.00.Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (https://www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich: https://www.power.cpe.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-002/17: https://www.power.cpe.gov.pl/wiadomosci